บริการจัดการอาคาร: ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร

บริการจัดการอาคาร: ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร เมื่อสังคมใหญ่ขึ้น ความเจริญต่างๆ ก็ต้องขยายตัวขึ้นกลายเป็นมหานครใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ เช่น สํานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ ฯลฯ หลายครั้งที่เราต้องประสบกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าใจ ที่เกิดขึ้นในอาคารสาธารณะต่างๆ เหล่านี้อาคารสาธารณะ คืออาคารที่มีคนเป็นจํานวนมากเข้าไปใช้ในแต่ละวัน

ดังนั้น ความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุด ไม่ว่าอาคารเหล่านั้นจะเป็นอาคารประเภทใดหรือมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันก็ตามเริ่มต้นทําความรู้จักกับกฎหมายควบคุมอาคารจุดประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารและเขตพื้นที่ควบคุมกฎหมายควบคุมอาคารใช้บังคับเฉพาะพื้นที่ที่มีความเจริญและมีการก่อสร้างอาคารแน่นหนา ซึ่งในท้องที่ใดจะประกาศให้เป็นเขตควบคุมอาคารจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารจะดูแลในเรื่องความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยของอาคารโดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่บัญญัติไว้ในกฎหมายควบคุมอาคารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ มักมีสาเหตุมาจากการสําลักควันไฟมากกว่าจากความร้อนของเปลวเพลิง

ดังนั้นจุดประสงค์หลักในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ไม่เพียงแต่จะเน้นในด้านของการดับไฟ แต่ยังคงมีเรื่องของเส้นทางเพื่อใช้ในการอพยพและป้องกันไม่ให้ควันและไฟลุกลามหรือแพร่กระจายสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในอาคารสิ่งสําคัญที่เราทุกคนควรรู้คือ เรื่องของการหนีไฟและการระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเอาใจใส่และเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในอาคารสูง

1. ความหมายของอาคารสูงและที่ว่างโดยรอบอาคารอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรหรือประมาณ 7 ชั้น ต้องจัดให้มีความกว้างของผิวการจราจรโดยรอบอาคารไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร เพื่อความสะดวกในยามที่เกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงและรถกู้ภัยต่างๆ จะเข้าไปควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที

2. การติดตั้งแผนผังในตัวอาคาร
ต้องติดตั้งแผนผังในแต่ละชั้นของอาคารที่ระบุถึงตําแหน่งของห้องทุกห้อง เส้นทางหรีไฟ ตู้สายฉีดนํ้า อุปกรณ์ดับเพลิง และลิฟท์สําหรับพนักงานดับเพลิงอย่างชัดเจน

3. ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง ต้องแยกเป็นอิสระจากระบบอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ ไฟสํารองจะส่งไฟไปยังระบบต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการดับเพลิงและการหนีไฟได้นานกว่า 2 ชั่วโมง และจําเป็นต้องมีไฟสํารองตลอดเวลาสําหรับเครื่องสูบนํ้า ลิฟท์ดับเพลิง ห้อง ICU และระบบสื่อสาร

4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อาคารสูงจําเป็นจะต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ตัว คือ Detector ซึ่งเป็นตัวจับควันหรือความร้อนที่ผิดปกติ และ Alarm ซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณในลักษณะของแสงหรือเสียง

5. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งถังดับเพลิงทุกชั้นของอาคารเพื่อการควบคุมเพลิงเบื้องต้นและต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอย่าง Sprinkle system

6. ระบบเก็บนํ้าสํารองและสายล่อฟ้าระบบเก็บนํ้าสํารองสามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ ส่วนสายล่อฟ้าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่า

7. บันไดหนีไฟในอาคารสูงอาคารสูงทุกๆแห่งต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลดลงสู่พื้นดินอย่างน้อย 2 แห่ง โดยจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่หาได้ง่ายและไม่มีสิ่งกีดขวาง ที่สําคัญจะต้องไม่เป็นบันไดเวียนเนื่องจากไม่สะดวกในขณะวิ่งลงมา สําหรับตึกที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปหรือลึกกว่า 7 เมตร ต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟมาสู่พื้นดินด้วย ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ไม่ควรใช้บันไดภายในอาคารและบันไดเลื่อน เพราะบันไดเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควันไฟและเปลวไฟได้ และห้ามใช้ลิฟท์เด็ดขาดเพราะลิฟท์จะหยุดทํางาน

8. วัสดุที่เหมาะสมสําหรับผนังบันไดหนีไฟผนังและประตูของช่องบันไดหนีไฟภายในตัวอาคารสูงต้องทําจากวัสดุทนไฟ และต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดควันไฟ เช่น ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังก่ออิฐทนไฟ เพื่อปิดกั้นไม่ให้เปลวไฟหรือควันไฟเข้าไปในบริเวณช่องบันได

9. ระบบควบคุมควันในช่องบันไดในช่องบันไดจะต้องมีช่องหน้าต่างเพื่อการระบายควันหรือระบบอัดอากาศเพื่อช่วยเพิ่มความดันในช่องบันไดให้สูงกว่าภายนอกเป็นการป้องกันควันไม่ให้เข้าไปในช่องบันได

10. ลักษณะที่ดีของประตูหนีไฟบันไดหนีไฟที่อยู่ในตัวอาคารจะต้องจัดให้มีผนังกันไฟโดยรอบ โดยเฉพาะตรงบานประตูนอกจากจะทําจากวัสดุทนไฟแล้วยังต้องเป็นลักษณะแบบผลักเข้าสู่ด้านในของบันไดหนีไฟ เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทผู้คนออกจากตัวอาคาร ยกเว้นในกรณีที่เป็นทางออกชั้นล่างสุดหรือดาดฟ้า ต้องเป็นแบบชนิดผลักออกเพื่อให้หนีออกจากตัวอาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประตูทุกบานควรตั้งอุปกรณ์บังคับให้ประตูปิดได้เองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ควันและไฟลุกลามเข้ามา

11. ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟช่องบันไดหนีไฟที่อยู่ภายในตัวอาคารจะต้องจัดให้มีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านในและด้านนอกของบันไดหนีไฟทุกชั้น เพื่อป้องกันการหนีออกผิดชั้นโดยเฉพาะในตึกสูงที่มีชั้นใต้ดิน ป้ายบอกชั้นจะช่วยให้ผู้หนีไฟทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ชั้นล่าง และมีทางออกสู่ภายนอก

12. ดาดฟ้าบนอาคารสูงดาดฟ้าสามารถใช้เป็นทางหนีไฟที่ต่อเนื่องมาจากบันไดหนีไฟในตัวอาคาร โดยจัดให้เป็นที่โล่งและมีความกว้าง 10×10 เมตร